Skip to main content

Cyberbezpieczny Samorząd

Projekt Cyberbezpieczny Samorzad dąży do podniesienia poziomu bezpieczeństwa informacji w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) oraz ich jednostakch podległych (z ograniczeniem do jednostek sektora publicznego, z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.

1.762.235.453,00 PLN

Pula Środków na Cyberbezpieczny Samorząd

2.807 JST

Liczba Samorządów uprawnionych do uzyskania grantu

Aby zrealizować cel, projekt Cyberbezpieczny Samorząd zakłada wsparcie finansowe dla jednostek samorządowych w różnych obszarach, które wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa danych:

  • 1. JST otrzymają wsparcie w wdrożeniu lub aktualizacji polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI), które są kluczowe dla ochrony danych i informacji w ich posiadaniu.
  • 2. W ramach projektu, JST będą wdrażać środki zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, dzięki czemu będą mogły identyfikować i minimalizować potencjalne zagrożenia dla swoich systemów informatycznych.
  • 3. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają wsparcie w wdrażaniu mechanizmów i narzędzi, które wzmocnią ich odporność na ataki z cyberprzestrzeni, zapewniając tym samym lepszą ochronę danych.
  • 4. Projekt zakłada również podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST, którzy mają kluczowe znaczenie w zakresie wdrażania polityk bezpieczeństwa informacji. Dzięki temu personel będzie lepiej przygotowany do radzenia sobie z potencjalnymi zagrożeniami.
  • 5. Założenia projektu Cyberbezpieczny Samorzad przewidują przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa informacji w jednostkach samorządu terytorialnego, aby potwierdzić osiągnięcie wyższego poziomu odporności na zagrożenia związane z cyberprzestrzenią.

Działania te mają na celu wzmocnienie ochrony informacji w jednostkach samorządu terytorialnego oraz zwiększenie gotowości w zakresie reagowania na potencjalne zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych.